Aktuálně

19.1.2018 Výsledky Tříkrálové sbírky

Tisková zpráva Tříkrálová sbírka 2018 pod Charitou Moravská Třebová

Letos se konala Tříkrálová sbírka po Charitou Moravská Třebová již po 18té a opět potvrdila štědrost našich občanů i ochotu koledníků. Celkový výnos sbírky v našem regionu Moravskotřebovsko a Jevíčsko a na území Velkopatovicka činí částku 649 561,00 Kč, což je o 221 216 Kč více, než v loňském roce. Do více jak 50 měst, vesnic a vesniček vyšlo s koledou na rtech celkem 150 skupin koledníků, což je kolem 600 dobrovolníků! Všem koledníkům, dospělým i dětem, patří náš upřímný dík! Velké poděkování patří také všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci sbírky, zejména jednotlivým koordinátorům a charitním pracovníkům, starostům, starostkám a zaměstnancům obecních úřadů, farnostem, bratřím Františkánům, školám, školkám. V rámci Tříkrálové sbírky pomohli s koledováním také klienti Charity, skauti, školní třída, školka, dětský domov, farní mládež. Srdečné poděkování patří samozřejmě také všem štědrým dárcům, kteří naší charitě opět projevili svou důvěru. Na závěr koledování byly ve spolupráci s Římskokatolickou farností  Mor. Třebová a Jevíčko, Městem a ZUŠ Jevíčko zorganizovány dva Tříkrálové koncerty – v klášterním kostele sv. Josefa v Moravské Třebové a v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Jevíčku. Odměnou pro koledníky je i letos Tříkrálové bruslení a Tříkrálové kino, čímž chceme poděkovat zejména dětským koledníkům.

Výtěžek Tříkrálové sbírky 2018 plánujeme použit na: přímou pomoc potřebným, vybavení nově vzniklé Charitní pečovatelské služby, pořízení zdravotních pomůcek pro půjčovnu pomůcek a rozvoj dobrovolnictví.

Celorepublikový výnos Tříkrálové sbírky 2018 můžete sledovat na: www.trikralovasbirka.cz/vysledky

V Moravské Třebové dne: 18. 1. 2018

Ludmila Dostálová, MBA, ředitelka Charity Moravská Třebová Bc. Božena Šplíchalová, koordinátorka TKS 2018

Přehled koledování:

Diecéze nebo
arcidiecéze
Počet evid.
pokladniček
Počet úředně
rozpečetěných
pokladniček
Počet úředně
rozpečetěných
pokladniček [%]
Aktuální výnos
[Kč]
+Charita Moravská Třebová 171 171 100,0% 649 561 Kč
Biskupice   3   12 906 Kč
Borotím   2   7 996 Kč
Borušov   1   4 787 Kč
Deštné   1   8 644 Kč
Dětřichov   1   5 926 Kč
Dlouhá Loučka   3   11 733 Kč
Gruna   2   5 917 Kč
Janůvky   1   610 Kč
Jaroměřice   10   29 657 Kč
Jevíčko   37   156 984 Kč
Křenov   3   7 982 Kč
Kunčina   3   15 021 Kč
Linhartice   3   10 086 Kč
Malá Roudka   2   9 195 Kč
Měst. Trn.   14   60 476 Kč
Mladějov na Moravě   3   11 032 Kč
Mor. Třebová   31   124 197 Kč
Roubanina   1   6 207 Kč
Rych. n. Mora.   5   18 514 Kč
Slatina   2   5 922 Kč
Staré Město   5   10 919 Kč
Třebařov   8   11 975 Kč
Úsobrno   4   10 487 Kč
Útěchov   2   4 321 Kč
Velké Opatovice   22   91 341 Kč
Vranová Lhota   2   6 726 Kč

21.1.2018 Ohlášky na neděli 21. ledna 2018

3. neděle v mezidobí

• Tento týden se budeme modlit za jednotu křesťanů. V naší farnosti budou ekumenické bohoslužby v 16 hodin, a to v neděli 28. ledna 2018.

• Ve středu je PAMÁTKA SV. FRANTIŠKA SALESKÉHO, biskupa a učitele církve.

• Ve čtvrtek je SVÁTEK OBRÁCENÍ SV. PAVLA, apoštola.

• V pátek je PAMÁTKA SV. TIMOTEJE A TITA, biskupů.

Výtěžek Tříkrálové sbírky 2018 Charity Moravská Třebová činí v regionu Moravskotřebovsko, Jevíčsko a na území Velkoopatovicka částku: 649 561 Kč. Z této částky se vybralo v Mor. Třebové 124 197 Kč (ve Starém Městě 7 855,– Kč). Více informací o výsledcích sbírky najdete na nástěnkách v kostelích a na webových stránkách OCHMT: www.mtrebova.charita.cz.
Všem, kteří se do sbírky jakýmkoliv způsobem zapojili, patří velké upřímné poděkování!

• Za vstupními dveřmi do kláštera visí nová nástěnka, určená pro inzerci farníků. Nástěnka je samoobslužná, inzeráty si zde můžete sami vyvěšovat, ale také je prosím nezapomínejte sundat, když přestanou být aktuální nebo už zabírají místo delší dobu než 1 měsíc. Bližší informace obdržíte v kanceláři kláštera.

obrázek v plné velikosti

16.1.2018 Ohlášky na neděli 14. ledna 2018

2. neděle v mezidobí

• Ve středu je PAMÁTKA SV. ANTONÍNA, opata.

• Ve čtvrtek je PAMÁTKA PANNY MARIE, Matky jednoty křesťanů.

• Připomínáme možnost přihlášení na POUŤ DO MEDŽUGORJE v termínu 20. – 26. 6. 2018. Přihlašovat se můžete v kanceláři kláštera nebo u otce Šebestiána. Další informace najdete na nástěnkách.

Za vstupními dveřmi do kláštera visí nová nástěnka, určená pro inzerci farníků. Nástěnka je samoobslužná, inzeráty si zde můžete sami vyvěšovat, ale také je prosím nezapomínejte sundat, když přestanou být aktuální nebo už zabírají místo delší dobu než 1 měsíc. Bližší informace obdržíte v kanceláři kláštera.

• Z Tříkrálové sbírky je spočítáno 85 % darů, z toho v Moravské Třebové bylo vybráno 124.000,– Kč a celkem 551.000,– Kč. Konečné výsledky budou vyvěšeny na nástěnkách po spočítání všech přijatých darů.

17.12.2017 Ohlášky od 17. prosince do 31. prosince 2017

OHLÁŠKY NA NEDĚLI 17. prosince 2017

3. adventní neděle

• V pondělí 18. prosince je v klášteře ZPOVĚDNÍ DEN, a to dopoledne od 10 do 12 hodin
a odpoledne od 16 do 18 hodin.

• Ve čtvrtek 21. prosince 2017 pořádají bratři františkáni VÁNOČNÍ VEČEŘI PRO POTŘEBNÉ.
Rádi uvítáme jakýkoliv příspěvek ve formě cukroví či jiných dobrot na tuto vánoční večeři, dobroty můžete přinést během čtvrtka nejpozději prosíme do 17.30 hodin. Budeme rádi i za pomoc z řad mládeže při chystání refektáře, obsluhování a úklidu:). Podrobné informace získáte v kanceláři kláštera.

• V neděli 24. prosince bude 4. adventní neděle a zároveň je ŠTĚDRÝ DEN. Mše svaté budou následovně:
- v 8 hodin ve farním kostele
- v 15.30 hodin v klášterním kostele („půlnoční“ pro rodiny s dětmi)
- ve 24.00 hodin ve farním kostele (půlnoční)

• V pondělí 25. 12. (SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ) a v úterý 26. 12. (SVÁTEK SV. ŠTĚPÁNA) budou mše sv. jako v neděli, tzn. v 8 hodin ve farním kostele a v 11 hodin v klášterním kostele.

• Během vánočních svátků, tj. v pondělí 25.12. a v úterý 26.12. budou ZPŘÍSTUPNĚNY BETLÉMY V OBOU KOSTELÍCH V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ.
Farní kostel bude otevřen od 14 do 16 hodin a klášterní kostel od 15 do 17 hodin. Prosíme dobrovolníky o pomoc při hlídání otevřených kostelů, zapsat se můžete do přehledu vzadu na stolku.

• V rámci tříkrálové sbírky budou po mši sv. rozdávány vzadu v kostele kartičky
s modlitbou za konkrétní ulici, ve které v lednu proběhne tříkrálová sbírka.

OHLÁŠKY NA NEDĚLI 24. prosince 2017

4. adventní neděle

• V pondělí 25. 12. (SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ) a v úterý 26. 12. (SVÁTEK SV. ŠTĚPÁNA) budou mše sv. jako v neděli, tzn. v 8 hodin ve farním kostele a v 11 hodin v klášterním kostele.

• V pondělí 25.12. a v úterý 26.12. budou ZPŘÍSTUPNĚNY BETLÉMY V OBOU KOSTELÍCH V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ.
Farní kostel bude otevřen od 14 do 16 hodin a klášterní kostel od 15 do 17 hodin.

• Ve středu 27. 12. je SVÁTEK SV. JANA, apoštola a evangelisty.

• Ve čtvrtek 28. 12. je SVÁTEK SV. MLÁĎÁTEK, mučedníků.

• V neděli 31. 12. (na Silvestra) je SVÁTEK SVATÉ RODINY JEŽÍŠE, MARIE A JOSEFA.
Ve farním kostele bude mše sv. v 8 hodin a v 11 hodin bude DĚKOVNÁ MŠE SVATÁ v klášterním kostele (poděkování za uplynulý rok a prosba o Boží pomoc do nového roku).

OHLÁŠKY NA NEDĚLI 31. prosince 2017

SVÁTEK SVATÉ RODINY JEŽÍŠE, MARIE A JOSEFA

• V pondělí je SLAVNOST MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE.

• V úterý je PAMÁTKA SV. BASILA VELIKÉHO A ŘEHOŘE NAZIÁNSKÉHO, biskupů a učitelů církve.

• Ve čtvrtek 4. 1. 2018 bude mše svatá v 17 hodin, při mši proběhne žehnání vody, křídy a kadidla a bude uděleno požehnání koledníkům tříkrálové sbírky.

• Koledníci tříkrálové sbírky budou chodit koledovat od pátek 5.1. do neděle 7.1.2018.

• V sobotu 6. ledna je SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ.

• V neděli 7. ledna je SVÁTEK KŘTU PÁNĚ.

10.12.2017 Ohlášky na neděli 10. prosince 2017

2. adventní neděle

• Ve středu je PAMÁTKA SV. LUCIE, panny a mučednice.

• Ve čtvrtek je PAMÁTKA SV. JANA OD KŘÍŽE, kněze a učitele církve.

• V pátek začíná DUCHOVNÍ OBNOVA PRO MUŽE, v 18 hodin mší svatou ve františkánském kostele. Poté obnova pokračuje na faře. Zájemci se ještě mohou zapsat do seznamu vzadu na stolku.

• V sobotu 16. 12. vás srdečně zveme na VEČER CHVAL, ve 20 hodin v klášterním kostele.

• V neděli 17. 12. po mši svaté v 11 hodin si můžete odnést do vašich domovů BETLÉMSKÉ SVĚTLO, které přivezou naši skauti z Vídně. Nezapomeňte si vlastní lampičky.

• V neděle 17. 12. vás zveme v 16 hodin na ADVENTNÍ KONCERT Musica Cameralis do farního kostela. Pořádají Kulturní služby města. Vstupné 100,– Kč.